Personbil B

NYA REGLER FROM 1 MARS 2020

¤ Ditt kunskapsprov måste vara godkänt innan du får göra ditt körprov.     Är ditt kunskapsprov inte godkänt 24 tim innan du ska ha ditt körprov   måste du själv avboka ditt körprov. Om du inte avbokar ditt körprov   kommer du att få betala för det till Trafikverket 800 kr.

Läs mer om detta här

DET VORE JÄTTETACKSAMT OM DU TOG DIG NÅGON MINUT ATT SVARA PÅ DENNA ENKÄT ANGÅENDE LÄRARLEDD TEORIUNDERVISNING I GRUPP: (klicka bara på länken)

https://sv.surveymonkey.com/r/9266M8N

Ta körkort för personbil (behörighet B)

Du vet väl att vi har en facebooksida @trafikutbildarna där vi lägger ut mycket av vår information o nyheter. Vi har också en Facebookgrupp som heter Trafikutbildarna diskuterar (startade 9/10-19) där du så fort du är inskriven på Trafikskolan kan söka medlemskap. I den gruppen kan du ställa vilka frågor du vill och alla i gruppen kan svara. Endast inskrivna elever dock eftersom det är en Sluten grupp.

(Translation into english via google translate is further down the page!)

Steg för steg - att ta körkort

Att ha körkort innebär en otrolig frihet. Du har större möjlighet att bestämma över hur du ska resa. För att få körkort ställs det stora krav på dig. Detta görs för att vi alla ska veta att de som vistas på vägarna är riskmedvetna personer som vi vågar möta på vägarna.

Krav vi har på dig för att vi ska kunna utbilda dig är:

Du ska kunna bra svenska eller engelska.

Vår körkortsutbildning sker endast på dessa 2 språk och du ska kunna diskutera både med oss i bilen (tvåvägskommunikation) och tillsammans med andra elever (tvåvägskommunikation) på tex. Riskutbildningarna.

Kan vi inte föra en dialog med dig kan vi komma att neka dig trafiklektioner eller riskutbildningar då det annars kan uppstå problem vid körning och innebära stora risker i trafiken pga att vi inte förstår varandra. Dessutom kommer mest troligt din utbildning att ta längre tid eftersom stor del av lektionerna går åt till att stå stilla på trafiklektionerna och förklara för dig, på de sätt som krävs för att du ska förstå. Se därför till att ha gått SFI eller annan svenskundervisning innan du skriver in dig hos oss.

Ladda ner appen Körkort nu med elevcentralen

Vill du skriva in dig och få tillgång till vår bokningstjänst, där du kan boka trafiklektioner själv hemifrån Klickar du bara här och följer instruktionerna

Vill du Planera hela din utbildning eller del av den? Klicka här och läs mer: https://www.trafikutbildarna-arvidsjaur.com/utbildningar/intensivutbildning-b/

Vill du börja plugga teori innan du kommer och kör hos oss, klicka på länkarna nedan

Allt i ett digitalt (bok, körkortsfrågor mm)

Trafikens grunder o köra bil (böcker i pappersform)

Körkortsfrågor

Kravet VI på Trafikutbildarna har för att Vi ska boka ditt prov via oss är att du är färdigutbildad dvs. Vi har godkänt dig på samtliga 15 moment i körningen och att Du har kört de trafiklektioner som krävs för att uppnå detta, samt att du har pluggat teori i vårt digitala studiematerial via internet och nått de Mål vi har satt upp,, även vad gäller den teoretiska delen. Fråga oss gärna vad de målen är. Hur snabbt du når dessa mål beror alltid på hur mycket du pluggar själv och hur mycket du kör hemma och hos oss. Det finns absolut inga genvägar för att bli en säker förare.

Viktigt att veta:

Vi bokar inte prov till elever som inte genomgår utbildningen tillsammans med oss. När vi kört några lektioner med dig kan vi lägga upp en plan för din fortsatta utbildning mot ditt körkortstagande.

Vi lånar inte ut våra övningsbilar till privata prov.

Våra bilar behövs till de elever som har accepterat och följer vårt utbildningsförslag och som vi har bokat provet till. Bokar du ditt prov privat så har du också bokat ditt prov med Trafikverkets bil och får alltså INTE låna vår bil. Vill du använda vår bil vid provet så måste VI på Trafikutbildarna boka ditt prov och vi bokar då provet när din Trafiklärare här på Trafikskolan bestämmer att du är färdig för att boka prov.

Du har alltid rätt att boka ditt förarprov privat och då är det din privata handledare som tar beslutet att du är färdig för prov.

Det kan du boka här: BOKA PROV

GRUPPLEKTIONER!

Vi kör grupplektioner för er som ligger ungefär på samma kunskapsnivå, där ni då både ser på vad "kompisen" gör samt övar själva och "kompisen" ser o lär av er. Grupplektioner Säkerhetskontroll ligger ute för bokning på Körkort nu med elevcentralen så det är bara att boka sig. Resterande Grupplektioner pratar du med oss i receptionen om så hjälper vi dig boka in dig/er. Ta gärna med en kompis om ni vill köra tillsammans.

Nedan följer våra tankar FAKTA om körkortstagande:

Det finns ingen genväg till körkortet!

Det finns en "snabbare väg" för att ta körkort och det går till så att man pluggar massor med teori och övningskör massor hemma eller på Trafikskola eller varför inte båda delarna.

Alldeles för många tror att man kan skynda på körkortstagandet med minimal ansträngning.  Det funkar inte så!  Varför kan man inte få körkortet snabbt undrar många?  Varför är det så himla noga med allt? Kan jag inte få prova göra kunskapsprovet och körprovet så får vi se hur det går?  Måste jag bli godkänd på allt innan jag får köra upp?  Detta är några få av de frågor vi ställs inför och våra svar är samma hela tiden!

NOLLVISIONEN är en av anledningarna till alla krav som finns för att du ska få ta körkort och den andra är att den du övningskör med (privat handledare eller trafiklärare på Trafikskola) ska med handen på hjärtat, ärligt kunna säga: DIG vågar jag möta i trafiken.  Jag vågar sätta mig i baksätet och läsa en tidning utan koll på omgivning eller dig.   Vi på Trafikutbildarna är rädda om DIG och oss själva och vill inte för allt tjat i världen släppa dig ut på vägarna innan du är klar och redo för det!

Låter det hårt?  Ja, det är hårt att ta körkort.
Kämpa är det som gäller, precis som vid alla övriga studier.

Vill du kämpa ihop med oss, så är du välkommen så leder vi in dig på rätt väg, utan genvägar

Det finns sex stycken krav som du måste uppfylla för att få ditt körkort

(några av dessa redan innan du börjar med din körkortsutbildning:

 1. Du har körkortstillstånd. www.transportstyrelsen.se
 2. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
 3. Du har fyllt 18 år.
 4. Du har genomgått riskutbildning. Risk1 och Risk2 läs mer på www.transportstyrelsen.se
 5. Du har avlagt godkänt förarprov. Läs mer på www.transportstyrelsen.se
 6. Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike). Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

 

I samband med förarprovet ska Du intyga:

 • att du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader
 • att du inte redan har ett körkort utfärdat i en annan EES-stat.
 • visa upp giltig legitimation

 

English

Step by step - taking a driver's license
Having a driver's license means incredible freedom. You have more opportunity to decide how to travel. In order to get a driver's license, there are great demands on you. This is done so that we all know that those staying on the roads are risk-conscious people that we can meet on the roads.

Requirements we have for you to be able to educate you are:

- You should know good Swedish or English.

- Our driver's license training is only available in these 2 languages ​​and you should be able to discuss both with us in the car (two-way communication) and with other students (two-way communication) in, for example. Risk courses.

- If we cannot have a dialogue with you, we may deny you traffic lessons or risk trainings, as there may otherwise be problems when driving and entail large risks of traffic because we do not understand each other. Therefore, make sure you have attended SFI or other Swedish education before you enroll with us.

The requirement WE for the Traffic Educators has for We to book your test via us is that you are fully trained ie. We have approved you for all 15 parts of the run and that you have run the traffic lessons required to achieve this, and that you have study theory into our digital study material via the internet and achieved the Goals we have set, also with regard to it theoretical part. Feel free to ask us what those goals are. How quickly you reach these goals always depends on how much you plug in yourself and how much you drive at home and with us. There are absolutely no shortcuts to becoming a safe driver.

Important to know:

We do not book exams for students who do not complete the education with us. When we have taken some lessons with you, we can put together a plan for your continued education against your driver's license.

We do not lend our practice cars to private tests. Our cars are needed for those students who have accepted and are following our educational proposal and for which we have booked the exam. If you book your test privately, you have also booked your test with the Swedish Transport Administration's car and thus you cannot borrow our car. If you want to use our car during the test, we at the Traffic Educators must book your test and we will then book the test when your Traffic teacher here at the Traffic School decides that you are ready to book a test.

You always have the right to book your driver's test privately and then it is your private supervisor who makes the decision that you are ready for the test.

There are six requirements that you must fulfill in order to obtain your driver's license

(some of these even before you begin your driver's education)

 • You have a driver's license. www.transportstyrelsen.se
  - You are permanently resident in Sweden or have studied here for at least six months.
  - You have turned 18 years.
  - You have undergone risk training. Risk1 and Risk2 read more at www.transportstyrelsen.se
  - You have passed an approved driver's test. Read more at www.transportstyrelsen.se
  - You do not have a driver's license issued in any other state within the EEA (Belgium, Bulgaria, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Greece, Ireland, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, UK, Czech Republic, Germany, Hungary, Austria). On the other hand, such a driver's license can be replaced with a Swedish one.
 • In connection with the driver's test, you must certify:
 • that you are permanently resident in Sweden or have studied here for at least six months
  - that you do not already have a driver's license issued in another EEA state.
  - show a valid ID

 

Below are our thoughts FACTS about driver license taking:
There is no shortcut to the driver's license! 👊

There is a "faster way" to take a driving license and it is possible to plug lots of theory ✍️ and practice driving 🚘 masses at home or at the traffic school or why not both.

Far too many people believe that one can speed up the driving license with minimal effort. 😳 It doesn't work that way! 👊Why can't one get the driver's license fast wonder many? 🏃‍♀️ Why is it so damn careful about everything? I can't try doing the knowledge test and the driving test so we can see how it goes? Do I need to be approved for everything before I can drive up? 😲 These are a few of the questions we are asked and our answers are the same all the time!
ZERO VISION is one of the reasons for all the requirements that exist for you to take a driving license and the other is that the person you practice driving with (private supervisor or traffic teacher at the Traffic School) should with your hand on your heart, 💓 honestly say: YOU dare I meet in traffic.😃 I dare to sit in the back seat and read a newspaper without checking the surroundings or you. We at the Traffic Educators are scared of YOU and ourselves and do not want to scare you out on the roads before you are ready and ready for it! 💓💓
Does it sound hard? 😱 Yes, it is hard to take a driving license.

If you want to compete with us, you are welcome and we will lead you on the right path, without any shortcuts:)

Har du frågor är du välkommen att ringa oss 0960-130 34 eller mejla: info@trafikutbildarna-arvidsjaur.com